Jan Otto Finne style=

Jan Otto Finne

President
Øivind Hångmann style=

Øivind Hångmann

Visepresident
Kirsti Strøm style=

Kirsti Strøm

Kasserer
Natanael Svae style=

Natanael Svae

Sekretær
Kristin Strøm style=

Kristin Strøm

Webmaster
Ludvig Lundblad style=

Ludvig Lundblad

Styremedlem
Thor Henrik Strøm Dahl style=

Thor Henrik Strøm Dahl

Styremedlem