Følgende vedtekter er gjeldende fra og med 01 Mars 2015
Årsmøtevedtak 25 Februar 2015

 

§ 1 FORENINGENS NAVN OG ADRESSE
American Street Cars Owner’s Club Askim. Postboks 680, 1833 ASKIM

 

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er å fremme interessen for amerikansk bil og å knytte mennesker med slik interesse sammen. Videre skal foreningen spre god reklame blant offentligheten, slik at interessen vår blir akseptert blant publikum og offentlige institusjoner. Foreningen skal arbeide for å spre mest mulig kunnskap om bilene og derigjennom være en medvirkende faktor til bedre trafikksikkerhet. Foreningen skal arbeide for å få i stand avtaler med dele- og utstyrsleverandører.

 

§ 3 INNMELDING

Alle som stiller seg positive til formålsparagrafen, samt fortrinnsvis er eier av eller står i nær kontakt med eier av amerikansk bil, kan søke medlemskap. Eierskap av amerikansk bil er ikke et krav.

Søknadsskjema fylles ut på nettsiden www.asca.no eller fås av styret og leveres fullt utfylt. Opptakelsen skjer av styret.

 

§ 4 UTMELDING

Utmelding rettes skriftlig på mail kasserer@asca.no Hvis et medlem ikke betaler avgift innen utgangen av årets tredje måned, kan det bli fratatt medlemskapet.

Medlemmet kan også fratas medlemskapet hvis det:

  • Opptrer illojalt mot vedtektene satt av foreningen
  • Bruker foreningens navn til egen vinning
  • Blir tatt for en straffbar handling hvor foreningens navn blir nevnt i negativ retning

 

§ 5 STEMMERETT

Stemmerett har alle som er medlemmer. Medlemmet må selv være tilstede om stemmen skal være gyldig. Styremedlemmene gis stemmerett på lik linje med øvrige medlemmer.

 

§ 6 MØTER

Det skal avholdes årsmøte hvert år, helst etter nyttår. På årsmøtet fastsettes det kommende års styre. Det er adgang til ekstraordinære årsmøter hvis foreningens styre ser grunn til det.

På årsmøtet har kun medlemmer og påtroppende medlemmer adgang. Klubbmøter holdes jevnlig, for eksempel et møte pr. måned. På klubbmøter har alle interesserte adgang.

 

§ 7 STYRET

Foreningen har følgende styre: Formann, nestformann, kasserer, sekretær, web.ansvarlig og to øvrige styremedlemmer.

Hvert av styrets medlemmer sitter i to år. Formann, sekretær og et styremedlem velges et år, det resterende styret neste år.

Hvis en i styret må trekke seg innen sin periode, skal en av de to styremedlemmene overta hans plass, fortrinnsvis det styremedlemmet som er valgt samtidig.

Hvis flere i styret trekker seg kan nytt styre velges på ekstraordinært årsmøte.

Ved valg på årsmøtet innstilles nye styremedlemmer av en valgkomitè bestående av to personer.

Disse velges på årsmøtet ett år i forveien.

 

§ 8 SIGNATUR

Foreningen tegnes av formannen alene, eller to styremedlemmer i fellesskap.

 

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endring av foreningens vedtekter må være styret i hende senest ved årsmøtets frist for innkommende forslag. Ved vedtektsendringer gjelder avstemming ved vanlig flertall blant foreningens fremmøtte medlemmer. Ved eventuell lik stemmegivning har formann dobbeltstemme. Vedtekter kan bare endres på årsmøte. Det er anledning til ekstraordinært årsmøte.

 

§ 10 DUGNAD

Et hvert medlem plikter å hjelpe til ved dugnader eller anledninger hvor hjelp trengs.

Positiv innstilling til dugnad forutsettes. Fritak fra dugnad kan gis ved grunner som f eks sykdom, ferie, reiser osv.

 

§ 11 ÅRETS NAVN

Foreningen har vært år anledning til å velge et medlem til betegnelsen ”Årets navn”. Utvelgelsen gjøres av styret sammen med de tre siste medlemmene som har fått utmerkelsen. Øvrige medlemmer har anledning til å gi sin stemme til en av disse tre. Disse tre kan fritt la være å velge noen til ”Årets navn” hvis de ikke finner noen verdig kandidat.

”Årets navn” offentliggjøres på foreningens julebord eller det etterfølgende årsmøte. Utmerkelsen består av en champagne/vinkjøler med inngravert ”ÅRETS NAVN ASCA”, årstall og medlemmets navn, samt en nål med foreningens logo. Ved årets slutt skal styret innby alle som har fått denne utmerkelsen gjennom historien til et hyggelig samvær (forutsetter fortsatt medlemskap).

 

§ 12 ÆRESMEDLEMSKAP

Foreningen har ved gitte anledninger mulighet til å tildele medlemmer æresmedlemskap. Medlemmer kan hver for seg, eller i felleskap, fremme forslag på kandidater til styret.

En hver tids sittende styre av foreningen kan også selv fremme forslag til kandidater. Det er en hver tids sittende styre som vurderer om foreslåtte kandidater er verdige til æresmedlemskap.

Æresmedlemskap er den høyeste heder som kan tildeles foreningens medlemmer. Det stilles ingen faste kriterier til innsats gjennom et bestemt antall år. Det vil alltid være vanskelig å vurdere innsatsen til de ulike medlemmer gjennom ulike antall år. En kandidat må uansett ha vist usedvanlig utholdenhet og trofasthet i sitt arbeide for foreningen. Det stilles heller ikke krav til hvilke verv en person må ha hatt i foreningen. Foreningen er avhengig av tillitsvalgte og dugnadsytere av alle slag for at det skal fungere. Imidlertid må en kandidat ha vist bredde og allsidighet i sitt arbeide samtidig som han eller hun har vist evne og iver til å trekke andre med seg i arbeidet for foreningen.

En æresmedlem i foreningen blir livsvarig medlem, og får fritak fra betaling av medlemskontingent. Det skal utdeles en hedersbevisning til æresmedlemmet ved offentliggjøring.

 

§ 13 KLUBBOPPLØSNING

Ved eventuell oppløsning av klubben skal våre verdier tilfalle Norsk Luftambulanse. Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på årsmøte etter samme regler som vedtektsendring. En eventuell oppløsning av foreningen skal først settes gyldig 60 mnd etter vedtak. Dette for å eventuelt gi rom for gjenoppstart av foreningen. Foreningens midler sperres i denne perioden.

 

§ 14 KLUBBAVGIFT

Hvert medlem skal hvert år betale en fast medlemskontingent. For kontingenten får medlemmet T-skjorte, tøymerke, reglement, samt nyte godt av klubbens avtaler. Ønskes flere merker eller annen klubbrekvisita kan disse fås kjøpt av styret.

Medlemsavgift for enkeltmedlem, familiemedlem og juniormedlem fastsettes av årsmøte.

Ved innmelding i siste kvartal betales kun vanlig årskontingent etter nyttår.